TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS

A támogató szolgáltatást, egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal élő (látás, hallás, mozgás, értelmi, és halmozottan sérült, vagy autista ) személy veheti igénybe.

A támogató szolgáltatás célja: A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a közszolgáltatások elérésének segítése, önálló életvitelük megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás.

A szolgálat feladatai:

  • Személyi segítő szolgálat és
  • Szállító szolgálat működtetése
  • Információ nyújtása, tanácsadás

Igénybevétel módja: Térítési díj ellenében.(Kivétel, az információnyújtás)
Részletek: Csományné Pados Andrea szolgálatvezető 70/6363476, 20/5446605

Joghely: 1993. évi III. törvény 65/C.§-a, 114-119/B.§-ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7) SzCsM rendelet 39/A.§-a, 39/C.§-39/D.§-ai 9/1999.(XI.24) sz. SzCsM rend.

Az ellátás típusa: Személyes gondoskodást nyújtó ellátás

Az ellátás jövedelmi helyzettől független.

Leírás: A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS. FELADATA A FOGYATÉKOSSÁG JELLEGÉNEK MEGFELELŐEN: a) speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, f) egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT VIZSGÁLNI KELL. Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni. (Bővebben lásd a “Jogosultsági feltételeknél”.)

Az ellátásra jogosultak: Súlyosan fogyatékos személy

A jogosultság feltétele: Amennyiben az önkormányzat biztosítja az alapszolgáltatás ezen formáját, akkor a jogosultság és az igénybevétel részletes szabályait rendeletében szabályoznia kell. A támogató szolgáltatás esetén az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉBEN VIZSGÁLNI KELL A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE SZEMPONTJÁBÓL SZOCIÁLISAN RÁSZORULTNAK KELL TEKINTENI a súlyosan fogyatékos személyt (azaz fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személyt). A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. Az ellátást biztosító intézményvezetője a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja. TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE TÁMOGATÓSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN a) szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg b) szociálisan rászorultnak minősített személy esetében nem haladhatja meg a szociális szolgáltatást igénybe vevő személy havi jövedelmének 30%-át, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 20 %-át.

Az igény benyújtásának helye(i): A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

Az igény benyújtásának formája: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét szóban vagy írásban kell kérelmezni. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSEKOR BE KELL NYÚJTANI a 9/1999.(XI.24.) számú SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást valamint II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát.

Jogorvoslat: A háziorvos igazolásának felülvizsgálatát a szolgáltatást igénylő, törvényes képviselője, valamint az intézményvezető kérheti az Országos Orvosszakértői Intézet szolgáltatást igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes orvosi bizottságától.